...
Ostrołęka

29 764 52 27

Olsztyn

89 533 16 34

Ostrołęka, ul.Kilińskiego 19

Olsztyn, ul.Pstrowskiego 14B/F

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla klientów / kontrahentów

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Lekarska “Okulistyka – Optyka” Jolanta Jarząbek, ul. Jana Kilińskiego 19, 07-410 Ostrołęka zwana dalej: „Administratorem”. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: jolajarzabek@op.pl, telefonując pod numer: 29 7645227 / lub za pośrednictwem, powołanego przez Administratora, Inspektora Ochrony Danych: Artur Babik, pisząc na adres:artur@babik.com.pl lub telefonując pod numer: 793131668.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów i kontaktów handlowych.
  Podane przez Państwa dane będą przetwarzane na podstawie:
  a) zawarcia i wykonywania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
  b) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
  c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia
  d) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
 3. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim poza naszymi podwykonawcami oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom państwowym.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także prawo sprzeciwu oraz zażądania zaprzestania przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 6. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu wykonania Umowy.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,

Przychodnia Lekarska Okulistyka- Optyka Jolanta Jarząbek. Doświadczeni lekarze i najnowocześniejsza aparatura diagnostyczna.

Kontakt

Ostrołęka

29 764 52 27

jolajarzabek@op.pl

Olsztyn

89 533 16 34

salon.olsztyn@op.pl

© 2023 Przychodnia Lekarska Okulistyka-Optyka. All Rights Reserved. Design & Developed by FHU BABIK